LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS) do novo Hospital de Montecelo (Pontevedra)


Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS) do novo Hospital de Montecelo (Pontevedra)

Participantes:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-13085

Tipo:
O LaboraTe colabora con gAU na redacción do proxecto sectorial

Financiadora:
Servizo Galego de Saúde.

Fecha de inicio:
19/01/2018
Fecha final:
16/02/2018