LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

López González, Francisco Javier


franciscojavier.lopez@usc.es

Enxeñeiro Agrónomo, Enxeñeiro de Montes e Licenciado en Xeografía, diplomado en Estudos Avanzados dende 2001.

Profesor do Departamento de Enxeñaría Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela na área de Expresión Gráfica na Enxeñaría dende 1997, tendo a súa docencia na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus de Lugo. Na actualidade imparte aulas nos Graos en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural e Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, ademais de facelo no Máster en Planificación e Xestión Territorial e no IV Ciclo Universitario.

Membro do Laboratorio do Territorio, grupo de investigación e docencia da USC onde o territorio en sentido amplo, e especialmente o territorio rural, constitúe o seu principal ámbito de traballo.

Autor de diversas publicacións sobre temática territorial e paisaxística, e participación en diversas obras de índole xeográfica, como o “Gran Atlas de Lugo” e o “Gran Atlas de Pontevedra”. Foi coeditor do libro “Cultura e Paisaxe” (2010), coordinou a edición da obra “O rural galego a debate” (2011) e coeditou tamén o libro “Territorios a exame III. Análise comparada da xestión territorial” (2016). Tamén participou en múltiples traballos relacionados coa docencia, na adaptación dos plans de estudo ao Espazo Europeo de Educación Superior, a xestión da USC e a organización académica do seu centro.

Dende o ano 2014 ata 2019 foi o Coordinador no Campus de Lugo do programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC”, adicando boa parte da súa actividade profesional a este cometido nese periodo e como colaborador na actualidade.Publicacions

Prácticas con Sistemas de Información Geográfica. Arcview


Proxecto SIGN-II. Infraestructura de Datos Espaciais para o Territorio Rural de Galiza-Norte de Portugal


Población


"Población"


Potencial Turístico de A Pontenova


A experiencia do traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos


Cultura e Paisaxe


Transformación dos actuais aos novos títulos na EPS de Lugo


A paisaxe e a biodiversidade


El paisaje como indicador de biodiversidad


Ribadeo


Congreso Técnico-Científico sobre Desagrarización e Sostibilidade Rural na Euro-rexión Galicia-Norte de Portugal. Lugo, 27, 28 e 29 de setembro 2006


O Rural Galego a Debate. Unha Visión dende o Foro Rural Galego


A formación dos técnicos do rural galego


A xestión das paisaxes culturais. O caso dos Camiños de Santiago


Analysis of the factors that condition the expansion of a coastal village through cellular automata simulation


La densidad de población como indicador clave de ruralidad, pero con matizaciones


Clasificación de los municipios rurales gallegos como paso previo para la elaboración de planes de desarrollo adaptados


Caracterización rural de los municipios gallegos, de cara a una acertada aplicación de las iniciativas comunitarias de desarrollo rural


En busca de indicadores de ruralidad a nivel europeo: dificultades para la delimitación de los espacios rurales de cara a una acertada aplicación de las iniciativas comunitarias de desarrollo rural


Los usos del suelo analizados mediante SIG


El aspecto territorial y la correcta delimitación de las zonas de actuación como claves para el desarrollo rural y la aplicación de las iniciativas comunitarias


Aplicación de los SIG a la discriminación entre espacios rurales y urbanos


Aportaciones a la formulación de proyectos de concentración parcelaria mediante la aplicación de técnicas S.I.G.


Caracterización de los proyectos de Concentración Parcelaria en Galicia


Estudio de los usos agroforestales del suelo y su relación con la orografía del terreno mediante técnicas S.I.G.


Study of the evolution of agroforestry land use and property structure with GIS techniques


Aplicación de Sistemas de Información Geográfica al estudio evolutivo de usos y estructura de la propiedad


Aplicación S.I.G. a un proyecto de ordenación rural - Ayuntamiento de O Páramo


BDRUR: Desarrollo de una base de datos transfronteriza sobre población y actividades agrarias


Aplicación de GIS al estudio evolutivo de usos y estructura de la propiedad en el medio rural


Avaliación dun máster "dende dentro" como ferramenta esencial para mellorar a súa calidade


Conexión Secundaria-Universidade: ¿qué está a fallar nalgunhas titulacións técnicas?


Una nueva forma de medir el tiempo de formación


Adaptación de una materia de expresión gráfica en la ingeniería a los nuevos créditos ECTS


Relaciones de homologías entre polígonos esféricos. Relación con la homología entre formas planas


¿Qué está a pasar coa asignatura de Debuxo nalgunhas titulacións técnicas?


Análise das causas da obtención de bos resultados na avaliación do profesorado nunha determinada materia


Emprego das novas tecnoloxías para facilitar o acceso do alumnado a un Máster da USC


Charlas temáticas: unha boa opción para dar a coñecer a universidade no ensino medio